Schippers: zero tolerance wachtlijst gedwongen ggz-opname

Minister Edith Schippers (VWS) vindt het onacceptabel als er wachtlijsten zijn voor mensen met een gedwongen ggz-opname. Voor deze groep patienten is directe opname evident aan de orde. Schippers wil snel inzicht krijgen of wachtlijsten in de verplichte ggz voorkomen. Schippers roept iedereen die daarmee te maken heeft op zich te melden bij de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). De NZa zal daarop meteen richting verzekeraar en/of instelling actie ondernemen om de patiënt direct geplaatst te krijgen. Schippers meldt dit vandaag in een brief aan de Tweede Kamer.

Momenteel is alleen verplichte opname mogelijk, verplichte behandeling is niet mogelijk. Binnenkort wordt een voorstel tot wijziging van de Wet Verplichte GGZ naar de Tweede Kamer gezonden; met deze wijziging wil Schippers verplichte behandeling van mensen met ernstige psychische problemen mogelijk maken.

Voor wachttijden in de gespecialiseerde ggz geldt dat uit Nza-onderzoek van vorige maand blijkt dat die binnen de afgesproken normen blijven. Schippers vindt ze desondanks te lang en daar heeft zij al eerder actie op gezet. Zo heeft zij de NZa gevraagd met voorrang te bezien of de afgesproken normen voor wachttijden nog adequaat zijn. Ook moeten alle verzekeraars komende maand bij de NZa verbeterplannen indienen over inzicht in de wachttijden voor hun verzekerden.

Dat er meer ggz-zorg in de huisartsenzorg gegeven wordt, is op zich een goede ontwikkeling. Via speciale praktijkondersteuners-ggz wordt dat mogelijk gemaakt en Schippers trekt daar ook meer dan 100 miljoen voor uit. Voorkomen moet worden dat patiënten met complexe problematiek noodgedwongen te lang onder behandeling bij een huisarts blijven. Betrokken partijen spannen zich – voortvloeiend uit hun gezamenlijke ‘Agenda voor transparantie en gepast gebruik’ (eind vorig jaar gepresenteerd) – in om de juiste ggz-zorg zo snel mogelijk op de juiste plek te kunnen bieden.
In opdracht van Schippers wordt ook gewerkt aan een handreiking waarmee partijen regionale plannen en afspraken met elkaar kunnen maken om wachttijden te voorkomen.
Nog voor het zomerreces komen alle betrokken partijen weer bij elkaar om verdere stappen te zetten, zoals partijen dat ook met elkaar hebben afgesproken.